Henkel siedziba Duesseldorf

Dobre wyniki Henkla pomimo pandemii COVID-19

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Sprzedaż Grupy w I półroczu osiągnęła poziom 9,485 mld euro (w ujęciu nominalnym -6,0%, w ujęciu organicznym -5,2%). Zysk operacyjny* na poziomie 1,191 mld euro (-27,5%) a marża EBIT* na poziomie 12,6% (-370 punktów bazowych).

W pierwszym półroczu 2020 roku Henkel istotnie odczuł wpływ głębokiej dekoniunktury gospodarczej i gwałtownego spadku popytu w wielu branżach. W sytuacji nieprzewidzianego kryzysu o globalnej skali, naszym celem jest ochrona pracowników, zaopatrywanie klientów, zapewnienie ciągłości działania firmy i wsparcie społeczności – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel. – Dzięki wyjątkowej woli współpracy i zaangażowaniu naszych pracowników na całym świecie w pierwszym półroczu 2020 roku udało się ten cel osiągnąć. Szeroki asortyment produktów przeznaczonych dla konsumentów indywidualnych i klientów przemysłowych pozwolił nam zrównoważyć wpływ kryzysu na skonsolidowane wyniki sprzedaży i zysk.

Wartość sprzedaży zrealizowanej przez Henkel w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 9,485 mld euro, co oznacza spadek o -6,0% w ujęciu nominalnym i o -5,2% w ujęciu organicznym w porównaniu z pierwszą połową roku poprzedniego. Skorygowany zysk operacyjny za pierwsze półrocze 2020 roku wyniósł 1,191 mld euro, o -27,5% mniej niż w poprzednim roku. Skorygowana marża EBIT ukształtowała się na poziomie 12,6%, czyli o 370 punktów bazowych niższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W pierwszym półroczu sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odczuł przede wszystkim negatywny wpływ dużego spadku popytu ze strony kluczowych branż. Na wyniki działalności sektora biznesowego Beauty Care (kosmetyki) wpływ miało przede wszystkim istotne pogorszenie wyników segmentu Hair Salon, spowodowane obowiązkiem zamknięcia salonów kosmetycznych i fryzjerskich egzekwowanym w wielu krajach. Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotował duży wzrost dzięki m.in. dużemu wzrostowi zapotrzebowania na środki czystości.

Biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność, w tej chwili nie jesteśmy w stanie przekazać nowych i wiarygodnych prognoz rocznych – podkreślił Carsten Knobel. – Zarządzając obecnym kryzysem, kontynuujemy zaangażowanie w realizację ambitnego planu rozwoju na najbliższe lata. Podjęliśmy pierwsze działania zgodne z nowymi ramami strategicznymi i będziemy w dalszym ciągu aktywnie realizować program ukierunkowanego rozwoju.

Sprzedaż i zysk Grupy za pierwsze półrocze 2020 roku

Sprzedaż Grupy Henkel w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 9,485 mld euro i była o 6,0% niższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (w drugim kwartale odpowiednio 4,558 mld euro i -11,0%). Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, nieznacznie spadła, o 5,2% (w drugim kwartale o 9,4%). Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 0,3% (w drugim kwartale 0,2%). Jednak na skutek niekorzystnych zmian kursów walut przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 1,1% (w drugim kwartale o 1,9%).

Czytaj również:  Tadeusz Nowicki nowym wiceprezesem EuPC

Na rynkach wschodzących odnotowano spadek sprzedaży w ujęciu organicznym o 2,6% (w drugim kwartale o 7,1%), a na rynkach rozwiniętych o 6,9% (w drugim kwartale o 10,9%).

W Europie Zachodniej w pierwszym półroczu sprzedaż w ujęciu organicznym spadła o 8,0% (w drugim kwartale o 11,6%), natomiast w regionie Europy Wschodniej nastąpił wzrost na tej pozycji o 3,1% (w drugim kwartale spadek o 3,8%). W Afryce i na Bliskim Wschodzie przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym zwiększyły się o 4,2% (w drugim kwartale o 1,4%). W Ameryce Północnej odnotowano spadek sprzedaży w ujęciu organicznym o 6,4% (w drugim kwartale o 10,9%). Ameryka Łacińska odnotowała spadek sprzedaży w ujęciu organicznym o 11,4% (w drugim kwartale o 20,1%), natomiast region Azji i Pacyfiku – spadek o 6,4% (w drugim kwartale o 7,2%).

Skorygowany zysk operacyjny (skorygowany EBIT) obniżył się o 27,5%, z 1,641 mld euro w pierwszym półroczu ubiegłego roku do 1,191 mld euro w roku 2020.

Skorygowana rentowność sprzedaży (skorygowana marża EBIT) za pierwsze półrocze wyniosła 12,6% i była o 3,7 punktu procentowego niższa, niż w poprzednim roku.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zmniejszył się o 29,2%, z kwoty 2,77 euro w pierwszym półroczu 2019 roku do 1,96 euro w pierwszej połowie bieżącego roku. Przy założeniu stałych kursów walut skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną był niższy o 28,2%.

Kapitał obrotowy netto uległ dalszej poprawie i stanowił 4,4% sprzedaży, znacznie poniżej poziomu odnotowanego w tym samym okresie poprzedniego roku (6,7%).

Wolne przepływy pieniężne pozostały na bardzo wysokim poziomie 938 mln euro w pierwszym półroczu 2020 roku (pierwsze półrocze 2019 roku: 990 mln euro).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku sytuacja finansowa netto Henkel poprawiła się i wyniosła -1,951 mld euro (31 grudnia 2019 roku: -2,047 mld euro), pomimo wypłaty dywidendy w kwocie ok. 800 mln euro w drugim kwartale.

Wyniki w podziale na sektory biznesowe w pierwszym półroczu 2020 roku

W pierwszym półroczu 2020 roku sprzedaż sektora Adhesive Technologies w ujęciu nominalnym wyniosła 4,153 mld euro, czyli o 12,2% mniej niż w poprzednim roku (w drugim kwartale odpowiednio 1,944 mld euro i -19,7%). W ujęciu organicznym przychody ze sprzedaży spadły o 10,9% (w drugim kwartale o 17,4%). Na wyniki pierwszego półrocza, a zwłaszcza drugiego kwartału, wpływ miał znaczny spadek produkcji w sektorach przemysłowym i motoryzacyjnym, spowodowany pandemią COVID-19. Skorygowany zysk operacyjny był niższy o 36,6% i wyniósł 543 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży ukształtowała się na poziomie 13,1% i była niższa w ujęciu rok do roku. Marża spadła głównie na skutek istotnego zmniejszenia wolumenu sprzedaży wynikającego z pandemii.

Czytaj również:  COVID-19: Jakie decyzje będą musiały podjąć przedsiębiorstwa?

Sprzedaż w sektorze biznesowym Beauty Care w ujęciu organicznym spadła o 8,5% (w drugim kwartale o 12,8%). W ujęciu nominalnym sprzedaż spadła o 7,4% rok do roku, do 1,818 mld euro (w drugim kwartale odpowiednio -11,9% i 883 mln euro). Zmiana była spowodowana głównie niekorzystnym wpływem pandemii COVID-19 na działalność segmentu Hair Salon. Skorygowany zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 172 mln euro, co oznacza spadek o 35,4% w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. Skorygowana rentowność sprzedaży wykazała ujemną dynamikę, osiągając poziom 9,4%. Spadek był przede wszystkim pochodną niższego wolumenu sprzedaży w segmencie Hair Salon.

W pierwszym półroczu 2020 roku sektor biznesowy Laundry & Home Care osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,9% (w drugim kwartale 4,4%). Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 3,8%, do poziomu 3,460 mld euro (w drugim kwartale odpowiednio 2,3% i 1,705 mld euro). Skorygowany zysk operacyjny zamknął się kwotą 531 mln euro i był o 6,0% niższy niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży w wysokości 15,3% ukształtowała się poniżej poziomu z ubiegłego roku, głównie ze względu na zwiększone inwestycje w obszarach marketingu, reklamy, cyfryzacji i informatyki.

Skuteczne radzenie sobie w kryzysie

W miarę rozwoju kryzysu będziemy na bieżąco musieli dostosowywać się do sytuacji. Elastycznie i szybko reagujemy na zakłócenia na naszych rynkach, aktywnie kształtując zmiany i torując nowe drogi – podsumował Carsten Knobel. – Jestem przekonany, że zaangażowany zespół pracowników na całym świecie, nowe ramy strategiczne zorientowane na ukierunkowany rozwój, a także zdrowy bilans, elastyczność finansowa i zdolność generowania dużych przepływów pieniężnych dają nam podstawy do skutecznego radzenia sobie w tej trudnej sytuacji oraz wiarę, że z kryzysu wyjdziemy silniejsi.

* Po uwzględnieniu kosztów i przychodów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *