podatki konferencja

Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Czy nastąpiły realne efekty poprawy otoczenia biznesowego w świetle pakietu zmian „Konstytucja dla biznesu”? Czy perspektywy dla przedsiębiorców są lepsze? Czy zasada wolności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest w pełni przestrzegana? – na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć prelegenci i uczestnicy IV Forum „Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców” odbywającego się w ramach Dni dla Biznesu na Targach Kielce.

Odbywające się każdego roku w listopadzie w Kielcach Forum „Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców” na stałe już wpisało się w kalendarz doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów i przedsiębiorców. To już czwarta edycja wydarzenia organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Polską Izbę Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, której partnerami są Targi Kielce oraz Miasto Kielce reprezentowane przez Centrum Obsługi Inwestora. Patronatem wydarzenie objął Prezydent Miasta Kielce, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz portal Infor.pl.

Tegoroczna edycja Forum poświęcona była pakietowi ustaw w ramach tzw. Konstytucji dla biznesu, która obowiązuje w Polsce od kwietnia br. Obecność przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) daje możliwość wymiany poglądów i przekazania uczestnikom Forum kompleksowych i aktualnych informacji. Organizatorzy zaoferowali uczestnikom punkty informacyjno-konsultacyjne. Przy stoisku Świętokrzyskiego Oddziału KIDP uzyskać można było porady z zakresu prawa podatkowego, przy stoisku PIBR i SKwP z prawa bilansowego a przy stoisku ZUS dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Po przywitaniu gości, prelegentów i uczestników Forum przez prowadzącą, Wiesławę Moczydłowską, uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele organizatorów. Pierwszy głos zabrał prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a następnie Barbara Misterska – Dragan, wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wystąpiła prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach SKwP Halina Gąsior-Mikulska, która odczytała list od prezesa Zarządu Głównego SKwP Franciszka Wali. Uczestników Forum powitała także pani Bożena Staniak, wiceprezes Targów Kielce.

Pierwszy wykład „Ustawa – Prawo przedsiębiorców” wygłosił Marcin Górski, doradca podatkowy, wykładowca SKwP. Podkreślił on, że od kwietnia br. obowiązuje ta ustawa, a jeszcze wcześniej weszły w życie przepisy uszczelniające, powodujące, że prowadzenie działalności jest coraz trudniejsze. Na poziomie legislacyjnym wolność prowadzenia działalności gospodarczej jest ograniczana – stwierdził Marcin Górski. Podkreślił, że Konstytucja dla biznesu składa się z kilku aktów prawnych, tworzących całość: wszystkie ustawy z dnia 6 marca 2018 r.: Prawo przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP oraz ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy.

Czytaj również:  Indonezja podejmuje walkę z odpadami plastikowymi

Marcin Górski podkreślił, że ustawa – Prawo przedsiębiorców stanowi lex generalis w stosunku do pozostałych przepisów, a normy w niej zawarte mają charakter ogólny. Wprowadziła ona zasady: wolności działalności gospodarczej i równości przedsiębiorców; „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”; uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania i ochrony praw i wolności człowieka; domniemania uczciwości przedsiębiorcy; rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy; przyjaznej interpretacji przepisów – in dubio pro libertate; pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania; odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa; pewności prawa i zasadę udzielania informacji.

Marcin Górski podkreślił, że zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, którą powinny stosować organy władzy publicznej, stanowi, że organy te muszą w dobrej wierze zakładać, że przedsiębiorca przestrzega prawa, szanuje etykę i moralność publiczną oraz postępuje uczciwie w relacjach z innymi.

Aparat skarbowy reprezentował Sławomir Podkówka, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach oraz Renata Pietralik, zastępca naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach.

Zaprezentowali oni Konstytucję dla Biznesu w kontekście administracji skarbowej. „W przeciwieństwie do powszechnych opinii nie koncentrujemy się na kontrolach podatkowych. Mamy świadomość, że dynamika zmian w podatkach musi być poparta wsparciem z naszej strony, dlatego postawiliśmy na edukację” – podkreślił Sławomir Podkówka. Poinformował, że już drugi rok działa w Kielcach Centrum Kompetencyjne do zarządzania danymi. „Każdy naczelnik Urzędu Skarbowego dostaje przed g. 8 rano informację jak kształtowały się wpływy podatkowe poprzedniego dnia. To niesamowite narzędzie” – podkreślił S. Podkówka.

Renata Pietralik przedstawiła katalog zmian, które powinny ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorców oraz ich kontakty z administracją skarbową. Podkreśliła przywileje dla przedsiębiorców korzystających z mechanizmu podzielonej płatności.

Dariusz Suchorowski, zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Kielcach, prezentując temat „Konstytucja dla Biznesu w kontekście ZUS”, przedstawił ulgi wprowadzone dla przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń społecznych.

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, tzw. ustawa o małej działalności gospodarczej, zmieniająca ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej ustawa o sus). Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę będzie uzależniona od ich przychodu z tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym. Ustawa będzie miała zastosowanie do osób, których: przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (tj. w 2018 r. 63 000 zł) – jeśli prowadziły działalność przez cały poprzedni rok (art. 18c ust. 1 ustawy o sus), bądź nie przekroczyły proporcjonalnie pomniejszonego rocznego limitu – jeśli prowadziły działalność przez część poprzedniego roku, np. ją zawieszały (art. 18c ust. 7 ustawy).

Czytaj również:  Rok 2022 – prognozy w gospodarce niepewne jak nigdy

Z „małej działalności” będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostałe warunki to niekorzystanie w poprzednim roku kalendarzowym z karty podatkowej i ze zwolnienia z VAT oraz niespełnianie warunków do opłacania przez 24 miesiące tzw. preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od kwoty nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia).

Dr Witold Furman, doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej UE w Krakowie omówił zmiany i uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Podkreślił on, że pakietowi ustaw – „Konstytucja dla biznesu” przyświeca jasny cel – przedsiębiorca ma być dla państwa partnerem, a nie przeciwnikiem. Dr Witold Furman wskazał, że w przypadku konieczności przeprowadzenia przez organ kontroli, ma ona być jak najmniej uciążliwa. Organ nie będzie mógł wezwać przedsiębiorcy do osobistego stawiennictwa, jeżeli informacje może uzyskać mailowo lub telefonicznie. W przypadku przekroczenia czasu kontroli przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z przysługujących mu roszczeń.

Dr Furman podkreślił też, że osoby osiągające przychody do połowy minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1050 zł miesięcznie) nie muszą rejestrować swojej działalności, prowadzić ewidencji przychodów i opłacać składek ZUS. Osoby z wyższymi niż 1050 zł miesięcznie przychodami z działalności mogą skorzystać z innej preferencji, tzw. ulgi na start, zwalniającej nowego przedsiębiorcę z obowiązku opłacania składek społecznych do ZUS w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności (pozostaje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego). Podkreślił, że do ustalania przychodu z działalności nierejestrowej służyć będzie ewidencja sprzedaży. Dr Furman przypomniał też o możliwości rozliczenia straty podatkowej jednorazowo do 5 mln zł oraz o stawce CIT 15% dla „małych podatników”, a od 1 stycznia 2019 r. 9% oraz o wydłużeniu ulgi mieszkaniowej z 2 do 3 lat. Podkreślił, że skrócono ze 150 do 120 dni termin w uldze na złe długi – VAT.

Łukasz Mleczko, dyrektor Rozwoju Regionu BGK zaprezentował ofertę BGK jako Partnera w rozwoju biznesu w kraju i za granicą.

Prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, omówił temat „Bezpieczny podatnik w czasach rewolucyjnych zmian prawa podatkowego”. Wskazał na nowe podejście do kontroli podatkowych.

Czytaj również:  Rząd pracuje nad kolejnymi usługami online

„Kontrola ma być prowadzona wobec podmiotów i w takich obszarach, w których analiza ryzyka wykazała zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości na wielką skalę – kontrola celno-skarbowa. W odniesieniu do mniejszych nieprawidłowości działania mają być proporcjonalne do ich istotności” – dążenie do ich usuwania, np. tylko w toku czynności sprawdzających – stwierdził prof. Mariański.

Przedstawił działania KAS w liczbach w odniesieniu do postępowań kontrolnych i kontroli celno-skarbowych. Wskazał na liczbę postępowań kontrolnych: w 2016 – 9.855 postępowań kontrolnych urzędów kontroli skarbowych; w 2017 – 4.728 kontroli urzędów celno-skarbowych (w tym 2.633 w I poł. 2017) i poł. 2018: 1.700 kontroli urzędów celno-skarbowych.

Działania KAS w odniesieniu do kontroli podatkowych przedstawiały się następująco: w 2016 – 44.068 kontroli podatkowych urzędów skarbowych; w 2017 – 23.781 takich kontroli (13.854 w I poł. 2017) i w I poł. 2018: 10.361 kontroli podatkowych urzędów skarbowych. Prof. Adam Mariański wskazał na nowe narzędzia stosowane przez organy podatkowe i obowiązki podatników. Zwrócił uwagę na STIR, dający możliwość otrzymywania przez KAS informacji o wszystkich przelewach i transakcjach dokonywanych na rachunkach oraz możliwość blokowania rachunków bankowych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą służyć wyłudzeniom podatku. Analiza zebranych danych pozwala na identyfikację podmiotów podwyższonego ryzyka. Dotychczas do klas podwyższonego ryzyka zakwalifikowano 25,9 tys. podmiotów – podkreślił prof. Mariański.

Przedstawił też wyniki analizy danych wynikających ze składanych plików JPK. Podkreślił, że dotychczas przeanalizowano ok. 10 mld faktur (ponad 2 mld faktur w I poł. 2018). Tylko w pierwszej poł. 2018: po analizie JPK_VAT do wyjaśnienia zidentyfikowano 155.443 faktury wystawione przez 55.780 podmiotów (kwota VAT z faktur: 260 mln PLN) – poinformował prof. Mariański.

Prof. Mariański przedstawił też inne obowiązki sprawozdawcze ciążące na podatnikach i obszary zagrożeń. Odniósł się też do obowiązku raportowania tzw. schematów podatkowych przez podmioty wdrażające je w życie, jak i samych podatników, podkreślając, że regulacje te wykraczają poza wymogi unijnej dyrektywy.

Hubert Grzyb, adwokat i doradca podatkowy zaprezentował temat „Należyta staranność w transakcjach gospodarczych”.

Rafał Zajęcki z Urzędu Miasta Kielce poinformował, jakie kompetencje pomogą osiągnąć sukces w biznesie. Zaprezentował projekty z zakresu edukacji przedsiębiorczości.

„Takie forum wymiany poglądów i doświadczeń jest w Kielcach bardzo potrzebne. Świadczy o tym niesłabnące zainteresowanie uczestników i duża frekwencja. Z przyjemnością wspieramy takie inicjatywy” – stwierdziła Anita Lagierska, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta w kieleckim ratuszu.

Następna strona artykułu poniżej

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *