Grupa Azoty
Fot. Grupa Azoty

Grupa Azoty przedstawiła strategię na lata 2021-2030

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Strategia Grupy Azoty 2021-2030 to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, obejmujące obszary środowiska, społeczeństwa i jego bezpieczeństwa. Dokument jest planem konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej.

W ramach nowej strategii uruchomiony zostanie projekt „Zielone Azoty”, którego głównym celem będzie m.in. dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji Grupy, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze ekologicznych i zeroemisyjnych źródeł energii OZE, m.in. fotowoltaiki i energii wiatrowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami, łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 roku osiągnie ~300 MW. Rozważane przez Grupę wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów SMR, może pozwolić na uzyskanie dodatkowych kilkuset MW zeroemisyjnych źródeł energii.

Energetyka w drodze do zeroemisyjności

Dekarbonizacja i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku to jedno z największych wyzwań dla wszystkich sektorów przemysłu w Unii Europejskiej. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest nowe podejście do energetyki. Celem Grupy Azoty w tym zakresie będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z własnych instalacji oraz dbanie o zachowanie konkurencyjności produktów. Na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat, Grupa Azoty będzie podejmować działania w zakresie transformacji energetyki wewnętrznej, oszczędzania zużycia energii oraz poprawy efektywności energetycznej w instalacjach chemicznych.

Głównymi celami w obszarze Energetyki będą m.in. dywersyfikacja źródeł energii i odchodzenie od źródeł węglowych, głównie na rzecz OZE i – przejściowo – gazu ziemnego oraz maksymalizacja wykorzystania synergii pomiędzy energetyką i instalacjami chemicznymi np. w obszarze produkcji energii z ciepła procesów chemicznych.

Kluczowe działania podejmowane w ramach obszaru Energetyki będą jednym z najistotniejszych elementów realizacji flagowego projektu Grupy – „Zielone Azoty”.

Opublikowana strategia to jeden z najważniejszych etapów w rozwoju Grupy Azoty. W naszych działaniach będziemy wychodzić naprzeciw europejskim wyzwaniom i regulacjom klimatycznym. Będziemy również aktywnie odpowiadać na ekologiczne oczekiwania naszych klientów, poprzez dostarczanie nisko lub zeroemisyjnych produktów, z gwarancją śladu węglowego na jak najniższym poziomie. Zrównoważony rozwój i prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu mają dla nas charakter strategiczny, stąd też decyzja o uruchomieniu naszego flagowego projektu „Zielone Azoty”, którego celem jest m.in. dekarbonizacja i wdrażanie rozwiązań z zakresu OZE. Chcemy, aby nasze technologie i produkty budowały sukces naszych partnerów biznesowych. W tym celu, będziemy dostarczać rozwiązania pozwalające na osiąganie ich założeń produkcyjnych i sprzedażowych, podnosząc jednocześnie jakość życia mieszkańców Europy, pozytywnie wpływając na klimat oraz środowisko. Konsekwentnie będziemy wspierać rolnictwo, dla którego w Europejskim Zielonym Ładzie wyznaczono ambitne cele związane z poprawą efektywności nawożenia, a przede wszystkim produkcją żywności najwyższej jakości i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Dużo uwagi koncentrujemy również na naszej kluczowej inwestycji Polimery Police i nowym segmencie biznesowym Poliolefiny. Przed nami wiele wyzwań związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną. Nie mam jednak wątpliwości, że jako Grupa Azoty dysponujemy technologiami i rozwiązaniami, dzięki którym będziemy nadal umacniać czołową pozycję w europejskiej branży nawozowo-chemicznej, w zgodzie z regulacjami polityki klimatycznej – powiedział Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Czytaj również:  Grupa ORLEN inwestuje w ekologię

„Zielone Azoty”, czyli zielone produkty, zielona organizacja, zielone technologie

Program dekarbonizacyjny

Wdrożenie i realizacja projektów z zakresu programu dekarbonizacyjnego pozwoli Grupie Azoty na obniżenie szacowanej emisji dwutlenku węgla (CO2) w 2030 roku o ponad 800 tys. ton w stosunku do roku 2020 oraz o 3,7 mln ton/rok w stosunku do referencyjnego w Unii Europejskiej roku 1990.

Grupa Azoty zakłada, że emisja CO2 względem 2020 roku zostanie zredukowana o 34 procent dla emisji energetyki własnej i o 51 procent emisji energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz. Zgodnie ze strategią, do 2030 roku nastąpi redukcja zużycia węgla w Grupie Azoty o 65 proc. w stosunku do roku 2020.

Celem projektu „Zielone Azoty” jest ograniczenie użycia energii elektrycznej „systemowej” produkowanej z węgla do poziomu poniżej 50 proc. energii łącznie zużywanej. W pespektywie 2030 roku, nakłady inwestycyjne na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne wyniosą blisko 2,7 mld zł.

Grupa Azoty producentem zielonej energii

Do 2030 roku Grupa Azoty będzie prowadzić działania w kierunku osiągnięcia statusu wytwórcy energii zeroemisyjnej. Planowane inwestycje w obszarze OZE będą realizowane głównie na własnych aktywach, jednocześnie Grupa nie wyklucza zaangażowania się w projekty zewnętrzne. Zgodnie z założeniami, łączna moc nowych OZE w 2030 roku osiągnie w przybliżeniu 300 MW. Grupa Azoty szacuje, że dzięki planowanym inwestycjom uniknie kosztu zakupu energii o wartości ponad 200 mln zł w skali roku, a średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniesie 40 proc.

Udział Grupy Azoty w rozwoju rynku wodorowego

Jednym z filarów projektu „Zielone Azoty” będzie aktywność Grupy Azoty w rozwoju europejskiego rynku wodorowego. Grupa Azoty – jako największy producent wodoru w Polsce i jego istotny przetwórca w Europie – realizuje prace badawczo-rozwojowe związane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem zielonego wodoru. Grupa prowadzi analizy ekonomiczne i techniczne w kierunku produkcji energii elektrycznej z własnych źródeł odnawialnych. Celem tych działań jest ograniczenie śladu węglowego oraz docelowo produkcja „zielonego wodoru” z elektrolizerów zasilanych właśnie tą energią. Kontynuowane będą również prace związane z rozwojem ogniw paliwowych i uruchomieniem laboratorium akredytacji jakości wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie. Jako członek Europejskiego Sojuszu Wodorowego, w najbliższych latach Grupa Azoty będzie brać aktywny udział w pracach nad regulacjami europejskimi dotyczącymi klasyfikacji zielonego wodoru.

Czytaj również:  Grupa Azoty ostrzega przed próbami oszustwa

Projekty B+R zgodne z Europejskim Zielonym Ładem

Istotna część zasobów badawczo-rozwojowych Grupy Azoty zostanie skierowana na realizację celów klimatycznych. Wśród nowych projektów znajdą się m.in.: biodegradowalne otoczki granulowanych nawozów, opracowane we współpracy z Compo Expert, nawozy dla terenów leśnych, inhibitory ureazy i nitryfikacji oraz formuły nawozowe wzbogacone o mikroelementy poprzez zagospodarowanie strumieni odpadowych. Grupa Azoty zintensyfikuje również działania w obszarze precyzyjnego rolnictwa, wpisując się tym samym w główny cel Komisji Europejskiej w obszarze AGRO, czyli poprawę efektywności nawożenia.

W ramach projektu „Zielone Azoty”, Grupa Azoty będzie realizować również działania m.in. z obszaru elektromobilności, czyli rozwoju ogniw paliwowych i materiałów do produkcji ogniw, wdrożenia technologii recyklingu tworzyw polimerowych (poliolefin, poliamidów), czy odzysku fosforu i potasu z alternatywnych źródeł. Rozważana jest również realizacja projektu sekwestracji, czyli zatłaczania dwutlenku węgla (CO2) do nieeksploatowanych wyrobisk górniczych (CCS – carbon capture and sequestration).

Grupa Azoty przeprowadzi również do 2024 roku analizy dotyczące budowy w siatkach swoich największych fabryk małych, modułowych elektrowni atomowych (SMR). Elektrownie takie umożliwiałyby stabilizację miksu energetycznego Grupy i gwarantowałyby konkurencyjną cenę mediów energetycznych.

Strategia innowacyjności

W perspektywie 2030 roku, Grupa Azoty będzie koncentrować się na innowacjach w czterech obszarach: innowacyjne projekty, rozwój systemu innowacji, wsparcie projektów korporacyjnych oraz innowacyjność ukierunkowana na minimalizację skutków ziszczenia się ryzyk regulacyjnych. Celem będzie dostarczanie wysokiej jakości nowych i ulepszonych produktów oraz utrzymanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Planowany poziom niezbędnych wydatków na badania, rozwój, instalacje pilotażowe i innowacje w Grupie Azoty w 2030 roku szacowany jest na 2-3 proc. przychodów Grupy Kapitałowej.

Stabilna marża EBITDA i zdolność do wypłaty dywidendy oraz finansowania zielonych inwestycji

Struktura finansowania planów strategicznych, w tym flagowego projektu „Zielone Azoty”, zostanie dostosowana do potrzeb i możliwości Grupy, w sposób pozwalający na realizację kluczowych projektów inwestycyjnych.

Najważniejsze cele finansowe to osiągnięcie marży EBITDA na trwałym poziomie powyżej 16 proc. w perspektywie 2030 roku oraz uzyskanie od 2025 roku kluczowego kowenantu Grupy – relacji długu netto do EBITDA na poziomie poniżej 3,0. Po zakończeniu programu inwestycji strategicznych, w tym związanych z transformacją klimatyczną Grupy Kapitałowej, zapewniona zostanie zdolność Grupy Azoty S.A. do wypłaty dywidendy na poziomie powyżej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Znacząca pula inwestycji strategicznych wymagać będzie pozyskania dodatkowego finansowania. W tym zakresie Grupa Azoty będzie działać w trzech obszarach: zielone finansowanie w formie obligacji lub celowego kredytu, wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i innych planowanych mechanizmów wsparcia oraz wydłużenie finansowania korporacyjnego poprzez przedłużenie obecnych lub zawarcie nowych umów finansowania korporacyjnego.

Czytaj również:  Eko-plastik zamiast PET?

Zarządzanie segmentowe

Grupa Kapitałowa będzie w zarządzaniu koncentrować się na sześciu Segmentach Biznesowych, określonych w ramach trzech kluczowych obszarów działalności – Agro, Tworzywa i Chemia. W Segmencie Agro priorytetem będzie wzmocnienie pozycji lidera obszaru produkcji i sprzedaży nawozów w kraju oraz regionie. W perspektywie 2030 roku Grupa Azoty chce być postrzegana jako dostawca kompleksowych systemów nawożenia, a nie jedynie producent nawozów.

Rozszerzenie portfolio produktowego Segmentu Tworzyw poliamidowych będzie odbywać się przy realizacji założeń idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Nowe produkty będą powstawać, w większym stopniu niż dziś, z wykorzystaniem recyklingu odpadów – zarówno z własnych instalacji produkcyjnych Grupy Azoty, jak również tych pozyskiwanych z rynku zewnętrznego.

Nowym segmentem Grupy Azoty będą Polioelefiny, czyli obszar ściśle powiązany z kluczową inwestycją Grupy Azoty – Polimery Police. Głównymi celami w tym segmencie będą m.in. rozpoczęcie działalności na rynku polipropylenu, budowa sieci klientów i dystrybutorów zapewniającej długotrwałe relacje biznesowe oraz osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej, a także rozwój na rynku zaawansowanych produktów polimerowych.

Grupa Azoty kontynuuje również działalność w Segmentach: Oxoplast i Pigmenty oraz wyodrębnia nowy Segment – Mocznik Tech.

Strategia surowcowa

Surowce chemiczne i energetyczne stanowią blisko 70 proc. łącznych kosztów działalności Grupy Azoty. W tym obszarze Grupa będzie poprawiać efektywności wykorzystania własnych aktywów. Pozyskiwanie surowców będzie koncentrować się na wzroście udziału zielonej energii w miksie energetycznym Grupy Azoty oraz zwiększaniu kontroli nad poziomem śladu węglowego surowców pozyskiwanych od dostawców zewnętrznych.

Strategia ESG

Strategia ESG Grupy Azoty na lata 2021-2030 to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania interesariuszy oraz potwierdzenie zrozumienia wpływu, jaki Grupa wywiera na otoczenie, w tym na środowisko oraz klimat. W perspektywie 2030 roku priorytetem Grupy jest zrównoważony rozwój, realizowany poprzez działania mające na celu ochronę środowiska, troskę o społeczeństwo oraz odpowiedzialne zarządzanie ładem korporacyjnym. Zamierzenia, jak też kontynuacja dotychczasowych działań w tych obszarach określone zostały w ramach Strategii ESG, bazującej na zdefiniowanych 5 filarach strategicznych: klimat i środowisko, zrównoważone produkty, zrównoważony łańcuch dostaw, najbliższe otoczenie oraz przyjazne i bezpieczne miejsce pracy.

Misja, wizja i wartości

Wartości Grupy Azoty w perspektywie 2030 r. podzielone zostały na 4 płaszczyzny: Ludzie, Rozwój, Ochrona środowiska i Energia.

Misja Grupy Azoty

W harmonii ze środowiskiem produkujemy nawozy, tworzywa oraz produkty chemiczne. Podnosimy jakość życia mieszkańców Europy i aktywnie uczestniczymy w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego naszego kontynentu.

Wizja Grupy Azoty w 2030 roku

Grupa Azoty to dostawca skutecznych rozwiązań, solidny producent nawozów, tworzyw i zielonej chemii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *