henkel polska raciborz2

Henkel podsumowuje wyniki za 2018 – wysokie zyski, rentowność i przepływy pieniężne

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Henkel osiągnął dobre wyniki pod względem wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym, wykazując wysokie zyski, rentowność i przepływy pieniężne.

W 2018 r. Henkel ponownie wygenerował rentowny wzrost. Możemy się pochwalić dobrymi wynikami w zakresie wzrostu w ujęciu organicznym oraz rekordowymi poziomami wyniku finansowego i rentowności. Znacznie zwiększyliśmy również wolne przepływy pieniężne. Odczuliśmy jednak silnie negatywne skutki niekorzystnych różnic kursowych i rosnących bezpośrednich kosztów materiałów. Dobre ogólne wyniki działalności po raz kolejny zostały zrealizowane dzięki naszym docenianym markom i innowacyjnym technologiom o wiodącej pozycji na bardzo atrakcyjnych rynkach i w bardzo atrakcyjnych kategoriach. Rentowny wzrost, który udało nam się osiągnąć, dopełniają wpływy z dokonanych przejęć w segmencie produktów dla przemysłu oraz dóbr konsumpcyjnych. Utrzymaliśmy rygorystyczną dyscyplinę kosztową i stale poprawialiśmy efektywność działania – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel.

Poczyniliśmy znaczne postępy w realizacji priorytetów strategicznych zakładanych w perspektywie do 2020 r. i na późniejsze lata. Z powodzeniem wdrożyliśmy kluczowe inicjatywy strategiczne i w dalszym ciągu poprawialiśmy swoją konkurencyjność. Aby wykorzystać dodatkowe możliwości wzrostu, głównie w segmentach dóbr konsumpcyjnych, oraz jeszcze bardziej przyspieszyć cyfrową transformację firmy, ogłosiliśmy
w styczniu, że począwszy od 2019 r., będziemy zwiększać inwestycje o około 300 mln euro rocznie – dodał Hans Van Bylen. – Cele finansowe, jakie stawiamy sobie w perspektywie średnio- i długoterminowej, stanowią odzwierciedlenie naszego dążenia do zapewnienia zrównoważonego, rentownego wzrostu firmy i atrakcyjnego poziomu stóp zwrotu.

Prognozy na 2019 r.

Zakładając wzrost inwestycji rozwojowych, począwszy od 2019 r., Henkel spodziewa się organicznego wzrostu sprzedaży w bieżącym roku obrotowym w wysokości od 2% do 4%. Oczekuje również, że skorygowana marża EBIT ukształtuje się na poziomie 16%–17%, natomiast wzrost skorygowanego zysku na akcję według niezmienionych kursów wymiany będzie niższy, niż w ubiegłym roku i wyniesie kilka procent.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za 2018 r.

W roku obrotowym 2018 przychody ze sprzedaży Henkel obniżyły się nieznacznie, o 0,6%, do 19,899 mld euro. Całościowy wpływ zmian kursów walutowych na przychody ze sprzedaży był negatywny i wyniósł w przybliżeniu 1,1 mld euro, czyli -5,4%. Po korekcie o wpływ różnic kursowych przychody ze sprzedaży wzrosły o 4,8%. Transakcje przejęć i zbycia aktywów odpowiadały za 2,4% wzrostu przychodów. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również zadowalająco wzrosła: o 2,4%.

Po raz kolejny na rynkach wschodzących odnotowaliśmy bardzo wysoki organiczny wzrost przychodów ze sprzedaży, o 6,3%. Natomiast na rynkach rozwiniętych dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym była lekko ujemna, na poziomie -0,4%.

Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym nastąpił we wszystkich regionach geograficznych z wyjątkiem Ameryki Północnej. W Europie Zachodniej odnotowano dodatnią dynamikę sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,3%, W Europie Wschodniej sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 7,6%. Region Afryki i Bliskiego Wschodu odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 11,3%. Natomiast w Ameryce Północnej sprzedaż w ujęciu organicznym była o 1,0% niższa niż w roku poprzednim, co było wynikiem problemów z dostawami, które wystąpiły w tym regionie na początku 2018 r. w segmentach działalności Henkla związanych z dobrami konsumpcyjnymi. Jednocześnie sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wykazał dobre wyniki, a w sektorze Professional Hair Care (profesjonalne kosmetyki do pielęgnacji włosów) odnotowano w Ameryce Północnej znaczny wzrost. W Ameryce Łacińskiej sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 9,3%, a w regionie Azji i Pacyfiku o 0,9%.

Skorygowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 1% i osiągnął rekordowy poziom 3,496 mld euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła o 0,3 p.p., do 17,6%, co również oznacza nowy rekord dla firmy.

Wynik finansowy ukształtował się na poziomie -65 mln euro, w porównaniu z -67 mln euro za rok obrotowy 2017.

Skorygowany zysk netto za rok obrotowy po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 2,8%, do 2,604 mld euro (2017 r.: 2,534 mld euro).

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) zwiększył się o 2,7%, z kwoty 5,85 euro do 6,01 euro. Przy niezmienionych kursach walutowych wzrost EPS wyniósł 7%.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Komitet Akcjonariuszy przedstawią Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na 8 kwietnia 2019 r. propozycję zwiększenia wysokości dywidendy na akcję uprzywilejowaną o 3,4%, czyli do 1,85 euro (w poprzednim roku: 1,79 euro). Proponowana wysokość dywidendy na akcję zwykłą wynosi 1,83 euro, czyli o 3,4% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim (1,77 euro). Byłaby to najwyższa kwota dywidendy w historii firmy i oznaczałaby wskaźnik wypłaty w wysokości 30,9%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 5,1%, wykazując znaczną poprawę w ciągu roku, w szczególności w drugim półroczu i ukształtował się niemal na tym samym poziomie co w roku ubiegłym (4,8%).

Pozycja finansowa netto wyniosła na koniec roku -2,895 mld euro (31 grudnia 2017 r.: -3,222 mld euro3). Zmiana w porównaniu z końcem poprzedniego roku była przede wszystkim wynikiem znacznej poprawy poziomu wolnych przepływów pieniężnych.

Wyniki w podziale na sektory biznesowe

W sektorze Beauty Care (kosmetyki) organiczny wzrost sprzedaży w roku obrotowym 2018 był nieznacznie ujemny i wyniósł -0,7%. W ujęciu nominalnym wartość sprzedaży wzrosła o 2,1%, do kwoty 3,950 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 675 mln euro, co oznacza wzrost o 1,6%. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,1% i była nieznacznie niższa w stosunku do ubiegłego roku.

W roku obrotowym 2018 sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 1,9%. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wyniosły 6,419 mld euro, wobec 6,651 mld euro w poprzednim roku. Skorygowany zysk operacyjny obniżył się nieznacznie, o 0,7%, osiągając poziom 1,162 mld euro. Odnotowano duży wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży – o 0,5 p.p., do 18,1%.

Duży postęp w realizacji strategii w 2018 r.

Realizujemy jasną długoterminową strategię dla firmy: chcemy generować zrównoważony i rentowny wzrost. W naszej strategii Henkel 2020+ zdefiniowaliśmy cztery najważniejsze cele strategiczne na rok 2020 i kolejne lata: generowanie wzrostu, przyspieszenie cyfryzacji, zwiększenie zdolności dynamicznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe oraz finansowanie rozwoju. W ciągu ostatnich dwóch lat poczyniliśmy bardzo duże postępy i z powodzeniem wdrożyliśmy kluczowe inicjatywy strategiczne – skomentował Hans Van Bylen.

W 2018 r. Henkel kontynuował realizację szeregu projektów i inicjatyw mających na celu dalszy wzrost na wszystkich rynkach, na których firma prowadzi operacje. Głównymi czynnikami sukcesu były regularna i daleko idąca wymiana informacji oraz ścisła współpraca z klientami z segmentów produktów dla przemysłu, oraz dla konsumentów.

Szczególny nacisk położono na przyspieszenie cyklu innowacji i skrócenie czasu realizacji innowacji, aby szybciej reagować na nowe trendy rynkowe i potrzeby klientów. Henkel osiągnął znaczny postęp w udoskonalaniu procesów wdrażania innowacji, co zaowocowało wysokimi wskaźnikami innowacyjności, a także zwiększeniem sprzedaży produktów innowacyjnych w pierwszym roku od wprowadzenia ich na rynek lub sprzedaży najlepszych dziesięciu produktów innowacyjnych.

Firma poczyniła również dalsze postępy w integracji przejętych przedsiębiorstw i dokonała kilku nowych przejęć, które wzmocnią konkurencyjność i uzupełnią portfel produktów dla odbiorców przemysłowych i konsumentów.

Aby wykorzystać nowe źródła wzrostu, dział Corporate Venture Capital firmy Henkel kontynuował inwestycje w nowe technologie, materiały, zastosowania, modele biznesowe i usługowe, angażując środki bezpośrednio w start-upy, jak również w inne fundusze venture capital. Zgodnie z planami Henkel ma przeznaczyć około 150 mln euro na działalność związaną z inwestycjami w przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju w latach 2017–2020. Do końca 2018 r. firma zainwestowała lub podjęła zobowiązania inwestycyjne na około połowę tej kwoty.

Czytaj również:  Grupa CIECH z dwucyfrową dynamiką wzrostu w II kw.

Również proces cyfrowej transformacji Henkel osiągnął znaczny poziom zaawansowania. W 2018 r. sprzedaż cyfrowa na poziomie Grupy rosła w ujęciu organicznym w tempie dwucyfrowym, napędzana przez organiczny wzrost o ponad 30% w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Henkel kontynuował inwestycje w swoje zakłady produkcyjne w celu wykorzystania potencjału idei Industry 4.0, co umożliwiło optymalizację kontroli nad pracą tych zakładów i procesami, a także przełożyło się na wyższą jakość, lepszą wydajność i dalsze postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Powołano Radę ds. Cyfryzacji, w skład której weszli renomowani eksperci branżowi, a której zadaniem jest doradzanie Zarządowi w związku z procesem cyfrowej transformacji firmy.

Uruchomiono także Henkel X jako wewnętrzną i zewnętrzną platformę służącą przyspieszeniu cyfryzacji. Aby zapewnić wsparcie i możliwość konsultacji swoim pracownikom zaangażowanym w projekty cyfryzacji, Henkel zapewnił też dostęp do wyjątkowej sieci mentorów, obejmującej około 150 osób spoza firmy, w tym założycieli firm, wizjonerów i ekspertów z zakresu technologii cyfrowych. Uzupełnieniem tych inicjatyw był szeroki wachlarz działań wewnętrznych i zewnętrznych, mających na celu dalszy rozwój kompetencji cyfrowych i podnoszenia kwalifikacji całej organizacji.

Transformacja cyfrowa jest ściśle związana ze strategicznym priorytetem firmy Henkel, jakim jest zwiększenie zdolności dynamicznego reagowania całej organizacji na zmieniające się warunki rynkowe. W 2018 r. Henkel kontynuował działania mające na celu wspieranie ducha przedsiębiorczości wśród pracowników i zespołów, zachęcanie do otwartości na zmiany, optymalizację organizacji pracy, wspieranie bardziej przejrzystej komunikacji oraz dalsze rozszerzanie pola do indywidualnego podejmowaniu decyzji.

W ramach strategicznego priorytetu, jakim jest finansowanie rozwoju, Henkel nadal koncentrował się na dyscyplinie kosztowej i efektywności. W tym kontekście firma realizuje cztery działania. W 2018 r. Henkel z powodzeniem wdrożył projekty ONE!ViEW oraz Net Revenue Management w całej firmie. Jednocześnie do poprawy efektywności nadal przyczyniała się zintegrowana globalna organizacja łańcucha dostaw (ONE!GSC) oraz trwająca optymalizacja działań w zakresie usług wspólnych. Oczekuje się, że do 2020 r. opisane projekty przyniosą roczne oszczędności w wysokości ponad 500 mln euro. W 2018 r. Henkel osiągnął już ponad 50% zakładanych całkowitych oszczędności.

Dążenie do zapewnienia długoterminowego zrównoważonego i rentownego wzrostu firmy

Henkel zamyka rok 2018 z dobrymi wynikami. Pomimo niekorzystnych zmian kursów walutowych i rosnących bezpośrednich kosztów materiałów, osiągnęliśmy dobry poziom wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym, wykazując wysokie zyski, rentowność i przepływy pieniężne. Poczyniliśmy znaczne postępy w realizacji najważniejszych celów strategicznych i poprawiliśmy konkurencyjność firmy. Jesteśmy przekonani, że obecna sytuacja Henkla zapewnia firmie dobrą pozycję na przyszłość. Mamy jasno zdefiniowaną strategię i realizujemy ambitne cele. Zwiększone inwestycje w marki, technologie, innowacje i cyfryzację są wyrazem naszego zaangażowania w zapewnienie zrównoważonego i rentownego wzrostu firmy – podsumowuje Hans Van Bylen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *