granulat tworzywa plastik surowce polimery

Komisja Europejska chce ograniczyć uwalnianie granulatu do środowiska

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Komisja Europejska przedstawiła propozycję rozporządzenia w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu mikroplastikiem na skutek niezamierzonego uwalniania granulatu z tworzyw sztucznych.

Obecnie co roku do środowiska uwalnia się od 52 do 184 tys. ton granulatu z powodu niewłaściwego obchodzenia się z nim w całym łańcuchu dostaw. Projekt rozporządzenia ma na celu zagwarantowanie, że wszystkie podmioty zajmujące się granulatami w UE podejmą niezbędne środki ostrożności.

KE oczekuje, że doprowadzi to do ograniczenia uwalniania granulatu o 74 %, prowadząc do czystszych ekosystemów, przyczyniając się do powstawania rzek i oceanów wolnych od tworzyw sztucznych oraz ograniczając potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Wspólne ogólnounijne środki pomogą również wyrównać warunki działania dla operatorów.

Wycieki granulatu tworzyw sztucznych do ekosystemów są niedopuszczalne, a potrzeba zapobiegania temu niezamierzonemu przedostawaniu się granulatu do środowiska jest priorytetową kwestią dla branży i innych uczestników łańcucha wartości – skomentowała projekt rozporządzenia Virginia Janssens, Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe. – Dlatego cieszy nas propozycja Komisji Europejskiej mającą na celu ograniczenie niezamierzonego uwalniania granulatu tworzyw sztucznych do środowiska.

Granulat z tworzyw sztucznych jest jednym z największych źródeł niezamierzonego zanieczyszczenia mikroplastikiem. Komisja proponuje, aby operatorzy działali w następującej kolejności priorytetowej: zapobieganie wyciekom granulatu, powstrzymywanie rozlanych granulatów w celu upewnienia się, że nie zanieczyszczają one środowiska oraz – jako ostateczny wariant – oczyszczenie po wycieku lub utracie.

Wniosek komisji obejmuje:

  • Najlepsze praktyki postępowania dla podmiotów gospodarczych: w zależności od wielkości działalności instalacyjnej lub transportowej operatorzy będą musieli przestrzegać pewnych najlepszych praktyk w zakresie obsługi. Zostały one już wdrożone przez liderów.
  • Obowiązkowa certyfikacja i oświadczenia własne: Aby pomóc właściwym organom krajowym w sprawdzaniu zgodności, większe podmioty powinny uzyskać certyfikat wydany przez niezależną stronę trzecią, natomiast mniejsze przedsiębiorstwa powinny składać oświadczenia własne o zgodności.
  • Zharmonizowaną metodykę szacowania strat: aby pomóc operatorom w monitorowaniu strat i usunięciu niektórych pozostałych luk w danych, organy normalizacyjne opracują zharmonizowaną metodykę. Powinno to również zwiększyć rozliczalność poprzez zwiększenie świadomości na temat wpływu różnych praktyk na środowisko i zdrowie ludzkie.
  • Lżejsze wymogi dla MŚP: ponieważ łańcuch dostaw granulatu ma duży udział w MŚP, łagodniejsze wymogi będą miały zastosowanie w szczególności do mikroprzedsiębiorstw i małych podmiotów.
Czytaj również:  PE: strategia przejścia na gospodarkę cyrkularną

Chociaż nie mieliśmy jeszcze okazji dokładnego przeanalizowania wyników pracy Komisji, według naszej wstępnej oceny, propozycja opiera się na dotychczasowych wysiłkach naszej branży podejmowanych w ramach Operation Clean Sweep® Europe – zauważyła Virginia Janssens. – Pozostajemy zaangażowani we współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w celu dalszego udoskonalenia przedstawionej propozycji i zapewnienia sukcesu wypracowanych w następstwie aktów prawnych.

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie zapobiegania stratom granulatu zostanie teraz omówiony przez Parlament Europejski i Radę. Wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno z UE, jak i spoza UE, będą musiały spełnić wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu w terminie 18 miesięcy od jego wejścia w życie.

Komisja będzie kontynuować prace nad ograniczeniem zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku, w tym w kontekście wdrażania istniejących i przyszłych przepisów dotyczących produktów i odpadów oraz przewodzenia globalnym wysiłkom na rzecz wyeliminowania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *