Przyjęta przez rząd mapa to drogowskaz dla rozwoju GOZ w Polsce.

Mapa drogowa dla wdrożenia GOZ przyjęta

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Rada Ministrów zaakceptowała przygotowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Mapę drogową GOZ.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest racjonalna, niskoemisyjna, innowacyjna i konkurencyjna. Przyjęty przez rząd projekt to drogowskaz dla rozwoju tego systemu gospodarki w Polsce, który wskazuje konkretne działania do podjęcia. Jak czytamy we wstępnie dokumentu, „wobec wyczerpywania się zasobów surowców nieodnawialnych, wzrostu ich cen i rosnącej zależności Polski od ich dostaw z krajów trzecich, co generuje ryzyka dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju oraz wyzwania w kontekście ochrony środowiska, konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań przez sektor publiczny”.

Na czym polega GOZ?

Podstawą koncepcji GOZ jest założenie, że wszystkie elementy łańcucha produkcyjnego produkty, materiały oraz surowce pozostają w obiegu tak długo, jak jest to możliwe. Natomiast wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum.

Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga podejmowania odpowiednich działań na wszystkich etapach cyklu życia produktu, zaczynając od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów i ich zagospodarowanie – podkreśla minister Jadwiga Emilewicz. – Realizacja koncepcji GOZ nie jest możliwa bez innowacji organizacyjnych, procesowych i produktowych – dodaje.

Choć w teorii wydaje się to skomplikowane, to w praktyce już się dzieje. To, co do tej pory robiliśmy pod hasłem zielonej gospodarki czy też zrównoważonego rozwoju, to właśnie „zamykanie obiegu”. To korzystanie z energii słonecznej, biodegradowalne naczynia, ograniczenie opakowań, korzystanie z wielorazowych toreb, odzyskiwanie surowców wtórnych – na tym właśnie polega GOZ.

Kamienie milowe na drodze do GOZ

Do priorytetów Polski w ramach GOZ należą:

1. Innowacyjność, wzmocnienie współpracy pomiędzy przemysłem i sektorem nauki, a w efekcie wdrażanie nowatorskich rozwiązań w gospodarce.

2. Stworzenie europejskiego rynku na surowce wtórne, na którym łatwiejszy byłby ich przepływ.

Czytaj również:  100% odzysku! Recykling chemiczny przyszłością branży?

3. Zapewnienie wysokiej jakości surowców wtórnych, które wynikają ze zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

4. Rozwój sektora usług.

Czym jest Mapa drogowa GOZ?

Projekt dokumentu jest wynikiem prac grup roboczych działających w Zespole ds. gospodarki o obiegu zamkniętym oraz szerokich konsultacji publicznych. Wzięło w nich udział ponad. 200 partnerów społeczno-gospodarczych, a także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Ich wysiłek pozwolił na szczegółowe przeanalizowanie projektu i doprecyzowanie wskazanych w nim priorytetów, a także konkretnych działań – informuje wiceminister Marcin Ociepa.

Mapa drogowa GOZ to dokument zawierającym zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego. Proponowane działania dotyczą przede wszystkim prac analityczno-koncepcyjnych, informacyjno-promocyjnych oraz koordynacyjnych w obszarach znajdujących się we właściwości poszczególnych resortów.

Rozdział I („Zrównoważona produkcja przemysłowa”) ma zwrócić uwagę na istotną rolę przemysłu w polskiej gospodarce oraz na nowe możliwości jego rozwoju. Rozdział II („Zrównoważona konsumpcja”) pokazuje, jak duży potencjał istnieje na tym – dotychczas często pomijanym – etapie cyklu życia. Rozdział III („Biogospodarka)” dotyczy gospodarowania surowcami odnawialnymi (cyklu biologicznego GOZ), które w polskich realiach mają duży potencjał. Rozdział IV („Nowe modele biznesowe”) wskazuje możliwości przeorganizowania sposobów funkcjonowania różnych uczestników rynku w oparciu o ideę GOZ. Rozdział V dotyczy wdrażania i monitorowania GOZ.

Mapa Drogowa GOZ jest jednym z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument można pobrać ze strony Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: https://mpit.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/mapa-drogowa-transformacji-w-kierunku-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-nowa-wersja.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *